اخگر آتشى زير خاكستر

20140128-161030.jpg

امروز از رسانه ها آگاه شديم كه نويسنده توانا كشور محمد قسيم اخگر دار فانى را با اين دنيا وداع گفت و فقط خاطرات، مقالات و كتابهايش به عنوان گنجينه هاى سياسى و فرهنگى را از خود به ياد گار ماند.
اخگر يكى از فعالين سياسى مخالف با دولت هاى كمونيستى وقت بود كه به همين دليل هم مجبور به ترك وطن شده بود و با نوشتن مقاله در نشريات مخالف حكومت هميشه از موضع مردم دفاع ميكرد.
از كتابهاى منتشر شده از وى ميتوان به
-تنديس خشم، زندگينامه خالق هزاره
-مقدمه اى بر تحولات دو سده ى اخير افغانستان
-ستاره هاى بى دنباله، تحولات روشنفكرى در افغانستان
-روش تحليل سياسى
-موقيعت زن در نگرش توحيدى
-رساله اى درباره متودلوژى در قرآن
-مبانى اديان و حقوق بشر
اشاره كرد.
با شناخت شخصى كه از وى داشتم، ميتوانم در يك كلام يك انديشمند با انگيزه ايشان را صدا كنم.
شخصى كه متولد كابل از قوم قزلباش با مذهب جعفرى بود ولى هيچ وقت خودرا منحصر به يك قوم يا مذهب خاص نكرد.
روزهايى كه در بستر بيمارى بود و با مرگ دست و پنجه ميزد، به اصطلاح فرهنگيان و جامعه مدنى بجاى اينكه اين ابرمرد تاريخ را كمك و حمايت كنند همگيشان با يك يا نيم كيلو ميوه ميرفتند و با عكس يادگارى برميگشتند.
روحش شاد، يادش گرامى و راهش دوام دار باد.

ادريس جويا
خبرنگار و عكاس آزاد-آلمان