دانمارك: مسيحى شويد تأ اقامت بگيريد

در دانمارک به مهاجران و پناهجویانی که دینشان را تغییر میدهند، اقامت داده می شود.
۱۰۶ پناهجو طی دو سال اخیر در دانمارک، برای دریافت اقامت این کشور، مجبور به تغییر دین خود شدند. اکثر این افراد از افغانستان و ایران میباشند.
با توجه به اینکه در صورت بازگشت این مهاجران و پناهجویان به کشورشان با قبول دین مسیحیت، حکم اعدامشان صادر میگردد، اقامت به شکلی آسان تر به این افراد داده می شود.
بدین ترتیب پناهجویان، تحت فشار قرار گرفته و دین مسیحیت را قبول میکنند.
کلیساها در این کشور با کنترل این افراد به مدت ۸ ماه، وضعیت را به هیئت پناهندگان اعلام مینمایند.
وضعیت موجود در دانمارک، موجب واکنشهای شدیدی گردیده است.
TRT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s