Tag Archives: Islam

دانمارك: مسيحى شويد تأ اقامت بگيريد

در دانمارک به مهاجران و پناهجویانی که دینشان را تغییر میدهند، اقامت داده می شود.
۱۰۶ پناهجو طی دو سال اخیر در دانمارک، برای دریافت اقامت این کشور، مجبور به تغییر دین خود شدند. اکثر این افراد از افغانستان و ایران میباشند.
با توجه به اینکه در صورت بازگشت این مهاجران و پناهجویان به کشورشان با قبول دین مسیحیت، حکم اعدامشان صادر میگردد، اقامت به شکلی آسان تر به این افراد داده می شود.
بدین ترتیب پناهجویان، تحت فشار قرار گرفته و دین مسیحیت را قبول میکنند.
کلیساها در این کشور با کنترل این افراد به مدت ۸ ماه، وضعیت را به هیئت پناهندگان اعلام مینمایند.
وضعیت موجود در دانمارک، موجب واکنشهای شدیدی گردیده است.
TRT